KSHB-TV (Kansas City), November 12, 2009


KSHB-TV (Kansas City), November 12, 2009
Regular